Monday, February 15, 2010

Memahami Syariah

Perkataan syariah berasal dari kalimah Arab as-Syarî’ah. Oleh kerana asalnya dari kata Arab maka pengertiannya harus kita fahami sesuai dengan kefahaman orang-orang Arab sebagai pemilik bahasa itu.

Menurut Ibn al-Manzhur dalam bukunya Lisân al’Arab mengulas bahawa secara bahasa kalimah syariah ada beberapa maksud. Antara maksudnya adalah masyra’ah al-mâ’ مشرعة الماء (sumber air). Sumber air pula tidak namakan syarî’ah شريعة kecuali airnya sangat melimpah-limpah dan tidak kering-kering. Perkataan syarî’ah شريعة itu asalnya dari kata kerja syara’a شرع . Menurut ar-Razi dalam Mukhtâr-us Shihah, kata syara'a شرع berarti nahaja نهج (menempuh), awdhaha أوضح (menjelaskan) dan bayyan-al masâlik بيّن المسالك (menunjukkan jalan). Sedangkan ungkapan syara’a lahum شرع لهم – yasyra’u

يشرع

syar’an

شرعا

er

tinya adalah sanna سنّ (menetapkan). Menurut Al-Jurjani pula, syarî’ah boleh bermaksud mazhab dan tharîqah mustaqîmah /jalan yang lurus. Jadi erti kata syarî’ah dari sudut bahasa banyak ertinya. Ungkapan syari’ah Islamiyyah yang kita bicarakan maksudnya bukanlah tidak merujuk kepada pengertian bahasa itu.

Suatu istilah sering dipakai untuk menyebut pengertian tertentu yang berbeza dengan erti bahasanya. Pengertian yang baru itu menjadi biasa dipakai dan mentradisi. Akhirnya setiap kali istilah itu disebut, ia langsung difahami dengan pengertian baru yang berbeza dengan erti bahasanya.

Perkataan syarî’ah juga seperti itu, para ulama akhirnya menggunakan istilah syarîah dengan erti yang berbeza dengan erti bahasanya lalu mentradisi. Maka setiap kali disebut kata syarî’ah ia langsung difahami dengan ertinya secara tradisi itu.

Imam al-Qurthubi menyebut bahwa syarî’ah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut Ibn-ul Manzhur syariat itu ertinya sama dengan agama.

Pengertian syariat Islam boleh kita peroleh dengan menggabungkan pengertian syariat dan Islam. Untuk kata Islam, secara bahasa ertinya inqiyâd (tunduk) dan istislâm li Allah (berserah diri kepada Alah). Hanya saja al-Quran menggunakan kata Islam untuk menyebut agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw.Firman Allah :

] الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِينًا [

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (al-Mâ’idah : 3)

No comments: